Regulamin konkursu

Regulamin- Konkurs Wielkanocny
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Organizatorem Konkursu o nazwie „Konkurs Wielkanocny”(zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród jest firma Jubiler Liszka z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 61, NIP: 551-000-31-64.
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem: www.facebook.com/jubiler.liszka.andrychow
Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.
1.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza , iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5.Uczestnictwo w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.
1.Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 23 marca do 1 kwietnia 2016r.
a)Odwiedzić serwis internetowy
https://www.facebook.com/jubiler.liszka.andrychow
b)Napisać w komentarzu, pod zdjęciem konkursowym dlaczego bransoletka powinna trafić właśnie do Ciebie.
Polubić stronę oraz zdjęcie konkursowe.
Udostępnić post konkursowy.
e) Zaprosić przynajmniej jedną osobę do polubienia strony www.facebook.com/jubiler.liszka.andrychow

2.Jeden uczestnik Konkursu może napisać tylko jeden komentarz, o którym mowa w ustępie 1 pkt. b) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont. Jeżeli ten sam uczestnik napisze więcej niż jeden komentarz, brany pod uwagę będzie tylko ten pierwszy.
3.Po wystawieniu komentarza uczestnik nie może dokonać w nim żadnych zmian.
4.Poprzez wystawienie komentarza w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść opublikowanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawiony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz zezwolenia na jej publikację na Serwisie.

§ 4. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.
1.Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2.Spośród wystawionych komentarzy przez uczestników spełniających warunki określone w ust.1 powyżej jury wskaże 5 najciekawszych, a uczestnikowi zostanie przyznana nagroda w § 5 ust.1.
3.W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
§ 5. NAGRODY.
1.Nagrodą w Konkursie jest:
·Srebrna bransoletka z serii lilou/sznurkowych lub skomponowanie własnej(do uzgodnienia ze sprzedawcą) o wartości nie przekraczającej 50zł.
2.Nagrody zostaną wysłane na adres zamieszkania podany przez uczestnika po wcześniejszym kontakcie mailowym lub przekazane do odbioru osobistego w salonie pod adresem Andrychów ul. Krakowska 61.
3.Jeden uczestnik Konkursu , może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.
4.Nagrody konkursowe będą wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równoważności w gotówce lub zmianie na inną nagrodę rzeczową.
5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od ogłoszenia wyników, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem fizycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz za wszelkie zmiany danych.
8.W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: „Jubiler Liszka” 34-120 Andrychów ul. Krakowska 61, z dopiskiem „ Konkurs Wielkanocny” w
terminie 14 ( czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio lub listem poleconym ( decyduje data stempla pocztowego).
2.Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3.Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH.
1.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielania przez Uczestnika zgody , także dla celów marketingowych.
2.Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej, w siedzibie organizatora .
2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeks u Cywilnego.
3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
4.Wszelkie spory mogące wyniknąć miedzy Organizatorem Konkursu,a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Sklep internetowy od home.pl